офіс ДМП Івано-Франківськтеплокомуненерго котельня

У разі виникнення аварійної ситуації у системах центрального теплопостачання просимо телефонувати на номер 15-82

ДОГОВІР про надання послуг з централізованого опалення та підігріву води

ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого опалення тапідігріву води

 

м. Івано-Франківськ                                                         12 грудня 2012 р.

 

Фізична особа, яка є власником (орендарем, наймачем) квартири, житлового приміщення в гуртожитку (далі – Споживач), з однієї сторони, і Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго»в особі директора Рущака Василя  Степановича, що діє на підставі Статуту (далі – Виробник), з іншої сторони, оприлюднили Договір про надання послуг з централізованого опалення та підігрівуводи (далі – Договір), як договір приєднання, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, про нижченаведене:

 

1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

 

1.1 У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Житловий будинок (далі – будинок) – будівля капітального типу (в тому числі гуртожиток), споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Засоби масової інформації – зареєстровані згідно чинного законодавства України друковані та електронні видання зі сферою розповсюдження: місто Івано-Франківськ та Івано-Франківська область.

Згода – ненадання заперечень з боку Споживача щодо умов цього Договору впродовж 30 днів з дня опублікування.

Опалювана площа будинку – загальна площа приміщень будинку, в тому числі (у разі опалення) площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт.

     Опалювана площа квартири (будинку садибного типу) - загальна площа квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас.

     Опалювальна площа помешкання в гуртожитку – опалювальна площа кімнати та частина місць загального користування, визначена Балансоутримувачем.

     Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - Балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

1.2 Інші поняття та терміни вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виробник зобов'язується своєчасно надавати Cпоживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення та підігріву води, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором.

3. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

 

3.1 Тарифи на послуги на момент оприлюднення Договору затверджені рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 08.02.2011р. № 81 в частині теплової енергії і № 503 від 21.10.08р. в частині підігріву води та становлять:

1) з централізованого опалення:

- за теплову енергію 161,95 грн. за Гкал;

- абонентська плата 1,7 грн. за кв. метр загальної площі квартири 

 2) з централізованого підігріву води:

- в опалювальний період - 20,43 грн. за куб. метр;

- в міжопалювальний період - 12,87 грн.за куб. метр;

3.2. Вартість послуг з централізованого опалення та підігріву води може змінюватися в установленому законодавством порядку в залежності від зміни складових витрат на виробництво, транспортування та постачання вказаної послуги.

3.3 Повідомлення про зміну тарифів оприлюднюється в засобах масової інформації (місцеве телебачення або преса), а також вказується у повідомленнях про вартість послуг, яке направляє Виробник Споживачам.

 3.4 Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10 - 13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. N 630  (далі - Правила).

3.5.У разі, коли Споживач, відповідно до законодавства, має пільги з оплати послуг, він подає Виробнику письмову заяву та документи, що їх підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

 

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ОПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ ПОСЛУГИ

 

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Термін внесення платежів – не пізніше 20 числа наступного за розрахунковим місяцем. Споживач вносить плату за послуги на розрахунковий рахунок Виробника.

4.2. За централізоване опалення квартири плата справляється:

     - у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії – згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі квартири;

- у разі відсутності квартирних чи/та будинкових засобів обліку тепла, виходу їх з ладу, закінченню терміну повірки – за обсяг тепла, визначений розрахунковим методом згідно затвердженої методики та/або згідно з нормативами (нормами) споживання.

4.3. За послуги з підігріву води плата справляється :

- при наявності квартирних засобів обліку – згідно з їх показаннями ;

- у разі відсутності у квартирі засобів обліку та при наявності будинкового засобу обліку, Споживач, який не має квартирних засобів обліку, оплачує послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи обсяг послуг наданих юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних обсягів спожитих послуг за показаннями усіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців квартири, з урахуванням рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих з цього питання ;

- при відсутності квартирних чи/та загальнобудинкових приладів обліку води, виходу їх з ладу, закінченню терміну повірки плата за послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання.

4.4. У випадку виходу з ладу засобів обліку теплової енергії або неможливості зняття показів засобів обліку, виникнення сумнівів у їх роботі нарахування плати проводиться згідно затвердженої методики або згідно з установленими нормативами (нормами) споживання.                                                                                                    

4.5 Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання: р/р № 2603930101379 у філії Івано-Франківське управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 336503, код ЄДРПОУ 03346058 .

4.6. За несвоєчасну оплату послуг Споживач сплачує пеню в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

4.7. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, Виробник проводить перерахунок розміру плати згідно діючого законодавства.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього Договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

4) усунення Виробником виявлених недоліків у наданні послуг;

5) несплату вартості послуг за підігрів води за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім'ї (у разі відключення Виробником гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб згідно письмової заяви Споживача);

6) зменшення розміру плати за послуги підігріву води у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

7) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим Договором;

8) встановлення квартирних засобів обліку водиі теплової енергії, при погодженні з Виробником та взяття їх на абонентський облік;

9) укладення з Виробником договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку;

10) відмову від отримання послуг з централізованого опалення та підігріву води в порядку, що затверджується центральним органом з питань житлово-комунального господарства.

5.2. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повідомляти Виробника про зміну власника квартири, зміну загальної площі квартири, осіб,термін тимчасового проживання яких у квартирі перевищив місяць;

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води представників Виробника за наявності в них відповідного посвідчення для:

- ліквідації аварій - цілодобово;

- встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води та систем теплопостачання, не втручатися в їх роботу;

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому чинним законодавством розмірі;

7) повідомляти у десятиденний термін Виробника про втрату права на пільги;

8) вчасно вживати заходів для усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) вчасно проводити підготовку квартири і її санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі встановлення Виробником факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води та системи центрального опалення відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

12) проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку.

 

5.3. Виробник має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством;

2) змінювати тарифи на послуги в установленому чинним законодавством порядку;

3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку, усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

5.4. Виробник зобов'язаний:

1) вчасно надавати Споживачу послуги в установлених обсягах та належної якостівідповідно до вимог законодавства, Правил та цього Договору;

2) інформувати Споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби;

3) надавати Споживачевіна його письмову вимогу в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг;

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали квартирних засобів обліку та інформувати про закінчення строків повірки Споживача;

5) узгодити із Споживачем не пізніше, ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

6) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації(крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

7) відновлювати надання послугза письмовою заявою Споживача шляхом зняття впродовж трьох діб пломб із запірних вентилів у квартирі,при дотриманні умов даного Договору Споживачем;

8) забезпечувати за заявою Споживача взяття у тижневий термін на абонентський облік квартирних засобів обліку при дотриманні технічних умов монтажу приладів;

9) при виявленні недоліків у роботі інженерного обладнання та мереж теплопостачання оперативно інформувати Споживачівпро причини та тривалість можливого зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

10) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у термін, встановлений законодавством і цим Договором;

11) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

12) зменшувати розмір плати за послуги підігріву води у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

13) звільняти від плати за послуги підігріву води у разі опломбування запірної арматури згідно з заявою Споживача;

14) проводити перерахунок розміру плати у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому законодавством та визначеному цим Договором;

15)вчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з виниВиробника;

16) у випадку наявності правових підстав проводити перерахунок розміру плати за надані послуги з моменту звернення Споживача з письмовою заявою;

17) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги, шляхом сплати пені;

3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії та систем централізованого теплопостачання;

4) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим Договором.

6.2. Виробник несе відповідальність у разі:

1) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників (шляхом зменшення розміру плати);

2) порушення прав Споживачів згідно із законодавством;

3) порушення зобов'язань, встановлених цим Договором або законодавством.

 

7. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГВІД Виробника Споживачеві

 

7.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від ВиробникаСпоживачеві, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги зцентралізованого опалення:

а) за умовами наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення з Балансоутримувачем – відгалуження від стояків у межах квартири;

б) при відсутності вказаного договору - зовнішня стіна будинку;

2) послуги з постачання гарячої води - зовнішня стіна будинку;

3) у будинку садибного типу - місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі Виробника.

 

8. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ АБО

НЕНАДАННЯПОСЛУГ ТА РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

8.1. У разі неналежного надання або ненадання послуг ВиробникомСпоживач повідомляє про це Виробника в усній формі за допомогою телефонного зв'язку (тел. 15-82 та 50-62-00), чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому Договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення Споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником Виробникау журналі реєстрації заявок Споживачів. Представник Виробника зобов'язаний повідомити Споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

8.2.У разі неналежного надання або ненадання послуг та необхідності проведення перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг, Споживач викликає представника Виробника, який повинен з'явитися на виклик Споживача не пізніше трьох робочих днів.

8.3. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі - акт-претензія), який підписується Споживачем та представником Виробника згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках: по одному для Споживача та Виробника.

8.4. У разі неприбуття представника Виробника в установлений договором термін для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

8.5. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами Виробника у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виробник зобов'язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів Споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку Виробником відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій Споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим Договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» з усіма без винятку Споживачами, які підпадають під цю категорію.

10.2. Згода Споживача є прийняттям ним публічної пропозиції ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» про укладення Договору.

10.3. Договір набуває чинності з дня його опублікування.

10.4. Договір укладається згідно з п.3 ст. 205, ст.ст. 642, 643 Цивільного кодексу України строком на 3 (три) роки, якщо про інше не буде заявлено Споживачем в письмовій формі.

Договір вважається продовженим на той же самий термін, якщо за місяць до закінчення його строку жодною із Сторін не буде письмово заявлено про розірвання Договору або необхідність його перегляду.

10.5. Договір може бути розірваний достроково у разі:

- зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця, оформленої в передбаченому законодавством порядку; 

- невиконання умов договору сторонами договору. 

10.6.Договір надруковано в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради – газеті «Західний кур’єр» № 50(1363) від 13.12.2012 р.

10.7.Текст договору постійно доступний споживачам в мережі інтернет на сайті ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» - www.tke.if.ua.

10.8.Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід’ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу у випадку їх письмового оформлення та двохстороннього погодження.

11. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ

 

Тел. аварійної служби – 15-82 (цілодобово)

Тел. абонентської служби – 50-62-00

Тел. відділу звернень – 50-14-84

Тел. юридичного відділу – 50-05-34

Інтернет сторінка – www.tke.if.ua

 

 

12. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Виробник

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненеро»

76007, м.Івано-Франківськ,

вул.Б.Хмельницького, 59а
код ЄДРПОУ 03346058


 


(підпис)

М. П.  

Споживач

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________
адреса __________________________________
________________________________________
телефон _________________________________
________________________________________
(підпис)

 

 
Подати показник
чи
Дізнатись
заборгованість
станом на 01.03.2018
Партнери:
МВК
Світло
Газ
Вода
МІУК
Преса
Мінрегіон
НКРЕКП
ТРК «Вежа»
Івано-Франківська міська рада
«Тепло»
Наш банер:Антивіруси

 

Этот сайт защищен «Site Guard»