офіс ДМП Івано-Франківськтеплокомуненерго котельня
Початок
Головна ЗМІ про нас Преса Абонентська плата - частина плати за тепло

 м.Івано-Франківськ, вул.Б.Хмельницького, 59а.

Довідка щодо заборгованості +38 (0342) 50-62-00

099-50-62-000 (Vodafone)  098-50-62-000 (Київстар)

Вартість дзвінків згідно тарифів операторів та пакету послуг.

Ел.адреса office@tke.if.ua

 

У разі виникнення аварійної ситуації у системах центрального теплопостачання просимо телефонувати на номер 15-82, 56-47-82

Абонентська плата - частина плати за тепло

Порядком формування тарифів на виробниц­тво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим по­становою Кабінету міністрів України від 10 липня 2006 року №955, встановлено, що підприємства для розрахунків зі споживачами застосовують двоставкові тарифи на послуги централізованого опалення.

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням за №229-р від 26 квітня 2007року зобов'язав "міністерство з питань житлово-ко­мунального господарства ра­зом з місцевими органами виконавчої влади вжити заходів до запровадження двоставкових тарифів на послуги теплопостачання".

 

Теплопостачальні підприєм­ства розраховують двоставкові тарифи з дотриманням вимог та вказівок Порядку формуван­ня тарифів на' виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 10.07.2006 року №955 (далі - Порядок) та Правил розра­хунку двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду (далі - Правила), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 08.09.2000р. № 191 (зареєст­рованих в Мін'юсті України 02 листопада 2000р. № 776/ 4997).

Перед розглядом і затвер­дженням міськвиконкомом проекту розроблених підприє­мством тарифів на послуги теплопостачання та підігрів води підприємство подає роз­рахунки до Державної інспекції з контролю за цінами в Івано-Франківській області, від якої, відповідно до вимог пункту 95 Порядку, отримує висновок щодо економічного обґрунту­вання витрат на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Виходячи з Правил, двоставковий тариф складається з двох частин:

Умовно-постійна частина (абонплата) - це річна плата за одиницю приєднаного теп­лового навантаження, що від­шкодовує умовно-постійні ви­трати підприємства, пов'язані з необхідністю підтримання в робочому стані джерел тепло­вої енергії та теплових мереж, а також теплоспоживальних установок (ЦТП, бойлерних, або­нентських вводів), тобто споруд та обладнання, що перебува­ють на балансі підприємства, та включає в себе витрати на:

— сировину та матеріали для забезпечення технологіч­них процесів;

— природний газ, який ви­трачається на компенсацію нормативних теплових втрат у магістральних та розподільних

_ мережах і на власні технологічні потреби котелень;

— воду, використану на тех­нологічні потреби та послуги водовідведення;

— електроенергію, викори­стану на технологічні потреби;

— оплату праці, роботи та -"--послуги виробничого характеру сторонніх організацій, екс­плуатації машин та обладнан­ня, загальновиробничі, загаль­ногосподарські та інші витрати, пов'язані з виробництвом теплоенергії;

—           відрахування обов'язко­вих платежів у бюджет та спеці­альні фонди згідно з чинним за­конодавством.

Абонплата нараховується щомісячно впродовж року та не залежить від обсягів фактично реалізованої теплової енергії.

Умовно-змінна частина — плата за фактичний об'єм спожитої теплової енергії, яка компенсує витрати теплопоста­чальної організації на оплату:

—   природного газу за вста­новленими нормами, необхід­ного на вироблення обсягу спо­житої теплової енергії;

—   електроенергії згідно з встановленими нормами, необ­хідної для транспортування об­сягу спожитої теплової енергії.

Умовно-змінна частина та­рифу - це плата за фактичний об'єм спожитої теплової енер­гії, яка нараховується щомісяч­но, виключно впродовж опалю­вального періоду, за показами приладів обліку (за їх відсут­ності, як виняток - розрахун­ковим методом).

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що:

—   абонплата - це відшко­дування перелічених умовно-постійних витрат;

—   плата за теплову енергію - відшкодування витрат природ­ного газу на вироблення викори­станого споживачами обсягу тепла та електроенергії, затра­ченої на транспортування цього обсягу тепла до споживачів.

Разом вказані дві частини двоставкового тарифу з ураху­ванням податків, встановлених законодавством, складають повну вартість теплової енергії на послуги теплопостачання. Отже, абонплата - це не додат­кова плата за послуги тепло­постачання, а складова тари­фу на ці послуги.

Формування плати за по­слуги теплопостачання за двоставковим тарифом має такі переваги:

для споживачів

— нарахування плати прово­диться виходячи з фактичного, а не планово-розрахункового обсягу теплової енергії, отрима­ного конкретним будинком;

— величина абонплати як складової двоставкового тари­фу не залежить від зміни обсягів фактично реалізованої тепло-енергії порівняно з передбаче­ними нормами обсягами.

При цьому слід зауважити, що при формуванні плати за послуги теплопостачання за одноставковим тарифом у разі збільшення фактичних обсягів споживання, порівняно з пе­редбаченими планом, її розмір збільшується на частку постій­них витрат, що припадає на різницю обсягів споживання.

нарахування плати за по­слуги теплопостачання у час­тині абонентської плати щомі­сячно впродовж року дає мож­ливість населенню спланувати свої витрати та зменшує част­ково навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період;

для теплопостачального підприємства

— нарахування абонплати щомісячно впродовж року та плати за теплову енергію впро­довж опалювального періоду дає можливість забезпечити своєчасне відшкодування фак­тично понесених щомісячних витрат підприємства;

—   нарахування абонплати як складової двоставкового та­рифу, що не залежить від об­сягів реалізованої теплоенергії при їх зменшенні порівняно з передбаченим планом обся­гом дає можливість підприєм­ству запобігти збиткам в час­тині відшкодування постійних витрат внаслідок зменшення обсягів надання послуг;

—   надходження коштів у ча­стині плати за теплову енергію (умовно-змінна частина тари­фу) впродовж опалювального періоду збільшує надходження від населення в цей період, що дає можливість своєчасно про­водити розрахунки за викорис­тані енергоносії;

—   надходження коштів у ча­стині абонплати в літній період забезпечує видатки підприєм­ства на проведення ремонтних робіт, виконання заходів з підго­товки теплового господарства до роботи в опалювальний се­зон, на виплату заробітної пла­ти працівникам підприємства;

—   нарахування плати за теп­лову енергію (в умовно-змінній частині) за фактично наданий (а не планово-розрахунковий) об­сяг спожитої теплової енергії не потребує перерахунків нарахо­ваної плати в кінці опалювально­го сезону і дає можливість підприємству реально планува­ти свою діяльність;

—           нарахування плати за теплову енергію за показами приладів обліку дає можливість швидко виявляти проблеми теплопостачання будинку як комплексу та регулювати кіль­кість теплової енергії, що по­дається на обігрів помешкань.

У зв'язку з виконанням про­грами оснащення житлового фонду приладами обліку спо­живання теплової енергії та на виконання вищевказаного роз­порядження Кабінету міністрів України, виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ра­ди, відповідно до наданих повноважень, 21.08.2008 року прийнято рішення за №398 про встановлення з 01 січня 2009 року порядку розрахунків за по­слуги теплопостачання за двоставковим тарифом з мешкан­цями всіх будинків, які корис­туються послугами централізо­ваного опалення у.

Досвід ДМП Івано-Франківськтеплокомуненерго", набу­тий в застосуванні двоставкових тарифів починаючи з 2001 року, визнано як передовий і більш прогресивний у галузі теплопос­тачання щодо впорядкування та удосконалення розрахунків за надані послуги та рекомендова­ний до використання на інших теплопостачальних підприєм­ствах. (Публікації у виданні "Кращі практики в місцевому са­моврядуванні України" №4 за 2001 рік та №2 за 2004 рік).

Поряд з нашим обласним центром, тільки в західному регіоні України двоставкові та­рифи впроваджені ще в чоти­рьох містах: Львові, Луцьку, Тернополі та Чернівцях.

За умови прийняття органа­ми місцевого самоврядування відповідного рішення, нараху­вання абонплати може прово­дитися не протягом року, а впродовж опалювального сезо­ну, при цьому сума щомісячних платежів зросте вдвічі, що знач­но збільшить фінансове наван­таження на мешканців міста в зазначений період.

Начальник відділу тарифної політики та планування "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Людмила КОСТІ В

Галицький кореспондент №26 1 липня 2010р

 
Подати показник
чи
Дізнатись
заборгованість
станом на 01.07.2020
 
Ми у фейсбуці
Партнери:
МВК
Світло
Світло
Вода
МІУК
Преса
Мінрегіон
НКРЕКП
ТРК «Вежа»
Івано-Франківська міська рада
«Тепло»
Наш банер:Антивіруси

 

Этот сайт защищен «Site Guard»